جدید ترین پرسش و پاسخ زبان فارسی و ادبیات

  • دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹
  • زبان و ادبیات سال سوم

 

1- پرسش:ق و غ   در فارسی یک واج هستند یا دو واج ؟ پاسخ :حروف (ق غ) در فارسی معیار  تظاهر نوشتاری یک واج  هستند که در آوانویسی بدین گونه نمایش داده می شود :/q/  2-پرسش: آیا در فارسی وند "بن ماضی ساز" وجود دارد؟ پاسخ : وندهای بن ماضی ساز در زبان فارسی شامل (د0-ت- ید- ست اد )   در کلمه هایی چون (خورد- کُشت خرید- گریست افتاد)   است .  این وندها از جهت شمارش تعداد تکواژ  درافعال باقاعده که ساخت آنها به صورت  بن مضارع+ وند بن ماضی ساز است ، قابل بررسی است . هرچند در کتابهای درسی سخنی از آنها به میان نیامده است . در برخی  افعال  از جمله افعال بی قاعده که   پس از حذف وند بن ماضی ساز  بن مضارع به دست نمی آید  نمی توان علامتهای ماضی ساز را ازفعل جدا نمود مانند فعل  رفت ، سوخت و....

 

3-پرسش:واژه ی "دانستنی ها"و"نسنجیده"  و"کتابم"چند تکواژدارد؟  پاسخ : واژه ه­ی "دانستنی ها " دارای  5 تکواژ است : دان +ِست + -ََن + ی+ها  /واژه ی   نسنجیده  "دارای 4 تکواژ: ن+سنج +ید+-ِ /واژه­ی کتابم دارای دو تکواژ است : کتاب+-َم

4- پرسش: نمودار جمله ی "مصاحبه با دانشمندان مفید است "را رسم نمایید. پاسخ: نمودار این جمله طبق الگوی کتاب چنین است :

                                                                                                                                                                    جمله

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        نهاد                               گزاره

 

                                                                                                                                                                                مسند                               فعل

                                                                                                                     

                                                                                                                                  مصاحبه با دانشمندان           مفید                                است   

5-پرسش:تنوین چه نوع تکواژی است؟ "هم به معنای نیز" چه نوع کلمه ای است ؟ پاسخ: تنوین ها  جزءتکواژهای اشتقاقی هستند زیرا مقوله ی واژه را عوض می نمایند و در کلمات دخیل عربی در زبان فارسی مورد استفاده­ی فراوان دارند. از این جهت درزبان فارسی قابل طرح هستند.کلمه ی"هم " به معنای "نیز"  قید است .

6- پرسش : آیا واجهای میانجی در تعداد واجها محسوب می شوند؟ پاسخ: واج های میانجی  در شمارش واج ها به حساب می­آیند.

7- پرسش: واژه"پهناور" دارای چند تکواژ است؟ پاسخ  :واژه "پهناور"  دارای 3 تکواژ است :پهن + ا + ور  ."ا" پسوند نسبت  و "ور" پسوند  دارندگی است .

8- پرسش:واژه­ی" موقعیّت   و امر به معروف و نهی ازمنکر" دارای چند واج و تکواژ است ؟ پاسخ: موقعیّت دارای   11 واج و  2 تکواژاست : mowqe?iyyat[1] موقع+یت / امر به معروف و نهی از منکر دارای   29 واج  و 9 تکواژ است. Va nahy e ?az monkar ?amr e be ma?ruf  / امر+ -ِ  + به + معروف + وَ+ نهی+- ِ +از+ منکر

9- پرسش:واژه های " تق تق و های های" ساده هستند یا مرکب ؟ پاسخ:واژه های "تق تق " و " های های" هرکدام یک واژه ی مرکب و نام آوا هستند. هرگاه واژه ای از طریق تکرار کلمه ی قبل از خود ساخته شود در زبان شناسی به آن دوگان سازی می گویند.  دوگان سازی می تواند به صورت کامل یعنی با تکرار  کلمه ی قبل از خود باشد مانند نمونه های مذکور یا به صورت تکرار ناقص ، چنانچه در اتباع دیده می شود: چیزمیز برخی (کاتامبا  2006:15   ) بر این باورند که عضوتکرار شده حتماً باید نقشی در معنا یا صرف کلمه  ایجاد نماید تا دوگان سازی به حساب آید. ماهوتیان (٣٣١  :١٣٨٢  )    نمونه هایی   مثل    چیز میز قاطی پاطی بچه مچه   دوگان سازی ناقص به شمار می آورد . سمیعی صفوی ویار محمدی( ١١٣ :١٣٨٧) این گونه واژگان ر ا  اتباع   قلمداد می کنند .

10-پرسش:چرا واژه ی "فرو دست " در کنکورمشتق محسوب شده است؟ پاسخ:" فرو دست" واژه ای مشتق است . زیرا "فرو" پیشوند  اشتقاقی است که مقوله واژه را تغییر داده است واز اسم( دست) به صفت (فرودست) تبدیل نموده است .

11-پرسش:آیا جمله ی "اعتقاداتت را محافظت کن " دو مفعولی است ؟ با توجّه به اینکه محافظت همراه باحرف اضافه ی "از " می آید؟ پاسخ: جمله ی" اعتقاداتت رامحافظت کن" به دو صورت قابل تفسیر است : الف-  جمله سه جزئی مفعولی  : محافظت کن فعل مرکب  ب- جمله سه جزئی متممی : از اعتقاداتت محافظت کن: "را " به معنای از  ، فعل مرکب گذرا به متمم . طبق الگوی کتاب که  تمام "را"  ها  را در زبان فارسی معیار  مفعولی  می داند،بهتر است این جمله راسه جزئی  گذرا به مفعول محسوب نماییم

12- پرسش:واژه ی " دیروز " در جمله ای چون "دیروز خوش گذشت " قید است یا نهاد؟ پاسخ:دیروز در جمله­ی "دیرزوخوش گذشت"  قید است . نهاد این جمله" اوقات "است که حذف شده است .

13-پرسش:ضمایر منفصل و متصل  تک واژهای دستوری هستند یا قاموسی؟ پاسخ: ضمایر متصل ومنفصل  تکواژهای دستوری هستند.  ضمایر متصل  واژه بست هستند . واژه بستها  تکواژ هایی هستند که از جهت معنا  مانند یک تکواژ آزاد  عمل می کنندو معنای مستقل دارند امّا از جهت ساخت  نمی توانند به تنهایی ظاهر گردند و همواره همراه یک تکواژ دیگرمی­آیند.  واژه ه بستها در شمارش،  یک تکواژ و یک واژه به حساب می آیند.

 14-پرسش:آیا گویش معیار همان نوشتار معیار است؟ خیر گویش معیار زبان معیار است  که مورد استفاده­ی وسایل ارتباط جمعی مانند روزنامه ها و رادیو و تلوزیون و کتابها و افراد تحصیل کرده است .

15-پرسش:همزه ی آغازین در زبان فارسی چگونه نوشته می شود؟چرا در کتابهای زبان فارسی همزه آغازین را به صورت همزه نمایش می دهد؟ پاسخ: همزه ی آغازین در زبان فارسی  به صورت "ا" نوشته می شود و برای واج نگاری کلمه ی "ابر" بدینگونه عمل می نماییم : ابر  :   ا   -َ  ب  ر    چون اولین واج  موجود در این کلمه یک همزه است کتاب بدین گونه عمل نموده است : ء َ  ب  ر

16 - پرسش:ترکیب "شاگرد خیاط " مرکب است ؟ چرا درزبان فارسی 3  -ِ و "و" را وند میانی فرض کرده است ؟ پاسخ:  "شاگرد خیاط" یک واژه مرکب است . ترکیباتی که در اصل به صورت صفت و موصوف و یا مضاف و مضاف الیه بوده اند  ،در برخی کسره ی اضافه  آنها از بین رفته و کل ترکیب تبدیل به یک واژه مرکب شده است . مانند"  شاگرد خیاط" که در اصل "شاگردِ خیاط "بوده است . در برخی ترکیبات دیگر، کل ترکیب با حفظ کسره ی  اضافه تبدیل به یک واژه شده است در این گونه کلمات کسره اضافه به میانوند تبدیل می گردد و واژه  از جهت ساختمان مشتق مرکب است.  مانند جوشِ شیرین  ،تخت ِجمشید . نخود ولوبیا سه واژه است زیرا گسترش پذیر است : نخودها و لوبیاها .چنانچه "واو"  وسط آن حذف گردد  "نخود لوبیا " در  حکم یک واژه­ی مرکب خواهد بود که طبیعتاً علامت جمع را در پایان نخود می پذیرد: خود لوبیاها .

17-پرسش: آیا صفت ِصفت فقط مخصوص رنگهاست ؟ پاسخ: بله  -مقصود از صفت صفت  رنگهایی است که درجه ی  یک رنگ دیگر را مشخص می نمایند مانند سفید شیری ،آبی آسمانی وسبز ماشی

18-پرسش:جمله ی" او سفر خوشی را برای علی آرزومند است " چند جزئی است ؟ پاسخ:جمله ی " اوسفر خوشی را برای علی آرزومند است "    در اصل چنین بوده است : "او آرزو مند سفر خوشی برای علی است " بنابراین به تعبیر سنتّی "را " فک اضافه است . ما براین باوریم  که تمام "را" های زبان فارسی معیار از نوع مفعولی نیستند. و این  جمله سه جزئی گذرابه مسند  است : او:نهاد، آرزومند سفر خوشی: مسند ، است : فعل.  چنانچه جمله به صورت "او سفر خوشی را برای علی آرزو می کند"   بیان شود جمله سه جزئی گذرا به مفعول خواهد شد:  او:نهاد ،سفر خوشی را: مفعول ،آرزو می کند: فعل مرکب ،  "برای علی" متمم اسم (جزء به حساب نمی آید)

19-پرسش:کتابهای زبان فارسی  قید را عنصری قابل حذف می دانند در جمله ای چون "علی از نردبان بالا رفت " قید چگونه قابل حذف است ؟ پاسخ: چنانچه در جمله ی "علی از نردبان بالا رفت "  مشاهده می شود قید همیشه قابل حذف نیست .

20-پرسش:آیا قید های" درونِ و پیش ِ"  با کسره ی اضافه ، حرف اضافه هستند؟  پاسخ: بله کلمات "درونِ" و "پیشِ " حرف اضافه هستند.

21 -آيا « حيف و ميل » و « تته پته » را مي توان اتباع گرفت ؟ تته پته مركب اتباعي است ولي حيف و ميل مركب عطفي است .

22 - واژه ي « کيفور » چه ساختماني دارد؟" ور " وند اشتقاقي است و پسوند دارندگي است؛ مانند رنجور، مزدور، گنجور 

راه های تشخیص فعل ساده از مرکب

       در کتاب های زبان فارسی راه های تشخیص فعل ساده از مرکب را شامل گسترش پذیری و نقش پذيري نحوی مطرح کرده اند، اما در کنار این دو راه، راه های دیگری نیز برای تشخیص آن ها وجود دارد.

معیار معنایی

       با توجه به این معیار ابتدا به فعل جمله دقت می کنیم، اگر در معنای اصلی خود به کار رفته شده باشد، ساده واگر درغیر از معنی اصلی خود به کاررفته باشد،مرکب گویند.

مانند: آب دریا به طرف ساحل پیش آمد.(ساده)       دیروز حادثه ای برای من پیش آمد.(مرکب)

       در جمله ی اول فعل«آمدن» در معنای اصلی خود به کار رفته، پس ساده است؛ و بهتر است که بین پیش و آمد، فاصله ی میان کلمه ای رعایت شود. اما در مثال دوم فعل «آمدن» در معنای اصلی خود به کار نرفته و معنی جدیدی یا جزء غیر صرفی به خود گرفته، از این رو مرکب است و بهتر می نماید که فاصله میان کلمه ای بین دو جزء آن از بین برود.

معیار جانشینی

       با این معیار اگر بتوانیم به جای جزء غیر صرفی فعل، واژه ی دیگری در همان حوزه ی معنایی بگذاریم و معنی و مفهوم جمله تغییر نکند، فعل ساده اما اگر نتوانیم در همان حوزه ی معنایی واژه ای جایگزین جزء غیر مصرفی کنیم، فعل مرکب می باشد.

مانند:    آب دریا به طرف ساحل پیش آمد.(ساده)       دیروز حادثه ای برای من پیش آمد.(مرکب)

       در مثال اول می توانیم به جای جزء غیر صرفی یعنی «پیش» واژه ی دیگری چون « بالا» و «جلو» بگذاریم، ضمن این که در معنای جمله نیز تغییری رخ نخواهد داد. اما در مثال دوم به جای جزء غیر صرفی، نمی توان واژه دیگری قرار داد که با فعل «آمدن» معنی رخ داد و حادثه را بدهد. بنابراین فعل جمله ی دوم مرکب است.

معیارآوایی

       با این معیار نیز می توان مرز میان فعل ساده و مرکب را مشخص نمود و آن دقت در جای مکث بین جزء غیر صرفی فعل با فعل می باشد. بدین معنی که اگر ضمن خواندن جمله یک مکث بالقوه بین جزء صرفی فعل داشته باشیم، فعل ساده و اگر نداشته باشیم فعل مرکب است. مانند:   من او را سال ها دوست داشتم. (مرکب)        من در این روستا دوست داشتم. (ساده)

       در جمله ی اول مکث و درنگی میان«دوست و داشتم» صورت نمی گیرد، پس فعل مرکب است اما در مثال دوم بالقوه مکثی خفیف میان «دوست و داشتم» دارد، بنابراین فعل ساده می باشد.

مفعول پذیری

       یکی دیگر از راه های تشخیص فعل ساده از مرکب، حضور مفعول در جمله است. البته این روش مخصوص جملات غیر اسنادی است، چرا که جملات اسنادی چهار جزیی لزوماً دارای مفعول هستند، ضمن این که فعلشان معمولاً ساده می باشد. مثال:

من او را دوست دارم (مرکب)                    من در این شهر دوست دارم (ساده)

       جمله اول دارای مفعول می باشد، پس جزء غیر صرفی جزء فعل مرکب است، اما جمله ی دوم، دارای مفعول نیست و جزء غیر صرفی، مفعول جمله به حساب می آید.

       روش های مذکور برای تشخیص افعال، غیر از افعال ربطی و غیر اسنادی قابل توجه است.

چرا که افعال ربطی معمولاً به شکل ساده یا در نهايت به شکل پیشوندی به کار می روند و یا گونه ای دیگر از کاربردشان به صورت افعال کمکی است که در این صورت دیگر فعل ربطی به حساب نمی آیند.

روش تشخیص افعال اسنادی به گونه ای دیگر غیر از افعال معمولی و عادی زبان است.افعال اسنادی که گاه اسنادی و گاه غیر اسنادی هستند، عبارتند از: « کردن ـ نمودن ـ ساختن ـ گرداندن» ؛ زمانی که بتوان افعال این گروه را جایگزین یکی دیگر از افعال این گروه نمود فعل ساده خواهد بود و جمله اسنادی چهارجزئی است. مانند: من او را از این مسأله آگاه کردم. (نمودم، ساختم،گرداندم) .

       اما اگر نتوان همه ی افعال هم گروهشان را جایگزین سازیم، دیگر جمله اسنادی نیست. مانند: من روی شاهنامه تحقیق کردم. انجام کاری است و جمله سه جزیی مفعولی می باشد. مثال دیگر: من او را آگاه ساختم. ( نمودم، کردم و گرداندم)

جمله چهار جزیی مفعولی ـ مسندی است و فعل ساختم ساده می باشد. اما اگر بگوییم: من خانه ای را ساختم  (بنا کردن) جمله سه جزیی مفعولی است.

چون مصدر«کردن» از پرکاربردترین مصدرهای زبان فارسی است و این فعل به صورت های مختلف به کار

می رود، راه های تشخیص ساده از مرکب بودنش جداگانه ذکر می شود.

1. اگر بتوان هم گروه هایش را جانشین آن سازیم، این فعل ساده و جمله چهارجزیی  مفعولی ـ مسندی می باشد.

2. اگر به معنای «انجام کار» باشد، دیگر فعل اسنادی نیست و جمله ی سه جزیی مفعولی می سازد؛ همان طور که مثال آن قبلاً ذکر شد.

3. اگر این فعل نه اسنادی باشد و نه به معنای «انجام کار» به شرط آن که مفعول در جمله حاضر باشد « مرکب» است. مانند:

من داستان شاهنامه را مطالعه کردم. (مرکب)

من روی بخشی از شاهنامه تحقیق کردم. (ساده)

       افعال اسنادی دیگری چون « یافتن،پنداشتن، دیدن، گفتن و ...» نیزگاه اسنادی و گاه غیر اسنادی هستند. راه تشخیص اسنادی و غیر اسنادی بودنشان به این صورت است که اگر نتوانستم جمله را تبدیل به یک جمله ی سه جريی مسندی کنیم، این افعال و جملات چهار جزیی را می سازند اما اگر نتوانیم فعل غیر اسنادی است.

مثال: « من او را عاقل دیدم» که می توان گفت: « او عاقل است» جمله چهار جزيی و اسنادی می باشد. اما اگر بگوییم: « من ستارگان را در آسمان دیدم.»

جمله دیگر اسنادی نیست زیرا نمی توان گفت : « ستارگان آسمان است»

پس فعل جمله ی مذکور غیر اسنادی و سه جزیی مفعولی می باشد.

       نکته ی دیگر که در باب اجزای اصلی جمله با توجه به فعل به نظر می آید. این است که اولاً راه تشخیص اجزای جمله « فعل» می باشد. تنها دقت و توجه به فعل می تواند بسیاری از سوالات ما را در باب جمله، اجزای جمله و نقش های واژه ها در جمله مشخص سازد؛ چرا که ملاک ثابتی برای ساخت فعل و حضورش در جمله وجود ندارد. پس باید موقعیت فعلی« فعل» را در جمله سنجید. مثلاً افعال ناگذر، گذرا به مسند، گذرا به متمم، گذرا به مفعول، هرگاه با علامت سببی ساز، متعدی گردند به ترتیب به یک جزء دیگر نیاز پیدا خواهند کرد. مثلاً اگر دو جزیی اند سه جزیی و اگر سه جزیی اند چهارجزیی می شوند.

       نکته ی دیگری که در مورد فعل، لازم و ضروری به نظر می رسد. این که افعال دو وجهی را نباید با فعلی که در موقعیت های مختلف تغییر معنا می دهد یکی گرفت؛ چرا که افعال دو وجهی دارای یک معنی در همه ی کاربردها هستند و همیشه یک واژه اند . اما افعال دیگری مانند: « گرفتن، بریدن و... » با تغییر معنای خود ، یک واژه ی دیگر با معنی دیگر می شود.

       با توجه به این که یکی از مباحث مهم کتاب های زبان فارسی دوره متوسطه بحث فعل مرکب است و هنوز هم بسیاری از دستـور نویسان، نتوانسته اند به خـوبی از عهده ی حل آن برآیند ، روش های مذکـور تا اندازه ای می تواند ساختمان بسیاری از افعال زبان را مشخص نماید: هر چند که درباره ی فعل مرکب نظر هاي بسیار متنوعی وجود دارد و بسیاری از دستورنویسان و زبان شناسان ایرانی و اروپایی در باب آن، سخن ها گفته اند، اما نظر واحد و متقن در باب فعل مرکب در دست نیست. برخی کثرت فعل مرکب را در زبان بنا بر وسعت دايره ي زبان ، بیش تر از افعال ساده می دانند و برخی دیگر می گویند تعداد افعال مرکب زبان زیاد نیست و اکثر افعال زبان ساده اند.

 

ادبیّات

1-پرسش: استعاره موجود  در جمله  "به صحرا شدم عشق باریده بود " توضیح دهید:

پاسخ :به صحرا شدم عشق باریده بود :  عشق  استعاره مکنیه است :  عشق   مانند    باران      باریده  بود

                                                                                                            مشبّه            مشبّه به       وجه شبه

2- پرسش :مقصود از"هژبرژیان " و "شه جنگجوی" کیست ؟ پاسخ : در این بیت ( به سوی هژبر ژیان کرد روی / به پیشش برآمد شه جنگجوی)   مقصود از" هژبر ژیان"  و "شه جنگجو" حضرت علی  است . مرجع فعل "کرد" ،  "عمرو" است  و مرجع "ش"   در "پیشش"  عمرو است.

3-پرسش:آیا واژه ی"مسگر و کارگر" هم قافیه هستند؟ پاسخ: مسگر و کارگر نمی توانند قافیه شوند زیرا "گر" پسوند و جزء حروف الحاقی است و چنانچه آن را برداریم کلمه فاقد حروف اصلی قافیه می شود . چناچه شاعری این دو کلمه را قافیه قرار دهد  قافیه عیب دارد. نیز ر.ک  ادبیّات فارسی 1 پیش دانشگاهی مبحث قافیه تبصره مربوط(2-7) به مشفق تر و نیکوتر.

4- پرسش: "بازگشت و انباز گشت"  چه نوع قافیه هایی هستند؟ .  بازگشت یک کلمه است که در مقابل دو کلمه " انباز گشت"  قافیه شده است و ذو قافیتین است .  نگاه کنید به  تبصره(2-7) قافیه ادبیّات فارسی 1 پیش دانشگاهی

5- پرسش : "زمین و زمان" درمصراع " که کم دیده باشد زمین و زمان"  مجاز است یا کنایه ؟  در مصراع  "که کم دیده باشد زمین و زمان " زمین و زمان مجاز از مردم کره­ی زمین و زمانه هستند.

6-پرسش: امروز و فردا مجاز ازدنیا و آخرت هستند یا استعاره ؟ پاسخ: امروز به معنی دنیا وفردا به معنی آخرت  کنایه هستند زیرا هردو معنی در کلمه­ی امروز و فردا واقعیّت و حضور دارند.

7-پرسش : سِپَر و سَر  جناس نافص افزایشی هستند؟ پاسخ : سِپَر و سَر   چون در دو واج اختلاف دارند نمی توانند جناس شوند .

8-پرسش: مقصود از پیامبری که در غاربزرگ شد ،کیست ؟  پاسخ : منظور از پیامبر غار نشین  حضرت ابراهیم است .

 9-   پرسش  : پرسش:در مصراع "پیاده بیاموزمت کارزار" کدام معنی موردنظراست ؟ پیاده جنگیدن یا جنگیدن ؟ پاسخ "پیاده بیاموزت کارزار" دارای دو معنی است : 1- پیاده جنگیدن  را به تو یاد می دهم .  2- در حالیکه پیاده و بدون اسب هستم جنگیدن را به تویاد می دهم .

10- پرسش:واژه پخته در مصراع " در نیابد حال پخته هیچ خام " کنایه است یا استعاره ؟ - پاسخ :در مصراع در نیابد حال پخته هیچ خام  " واژه پخته مجاز  از انسان پخته و با تجربه است با علاقه ی صفت و موصوف (ر.ک از زبان شناسی به ادبیّات ،صفوی ج2 ،1383:122)

11-پرسش :" سیاووش را کردباید درست" ؟ به چه معناست ؟ پاسخ  یعنی سیاوش باید بی گناهی خود را ثابت کند.

12-پرسش:"همای رحمت "  و" نسیم رحمت " چه نوع اضافه هایی هستند؟ پاسخ: ترکیب های" همای رحمت و نسیم رحمت و سحاب رحمت"  تشبیهی هستند

13-پرسش : مخفف فعلهای استم استی و.... در ماضی نقلی جزء حروف الحاقی هستند یا ردیف ؟ پاسخ : پی بند های ماضی نقلی  در قافیه، الحاقی به حساب می آیند.

14-آیا می توان با وجود یک سجع متوازن در میان تعداد زیادی سجع متوازی صنعت ترصیع داشت ؟ ترصیع تقابل سجع های متوازی در دو جمله یا دو مصراع  است ، موازنه تقابل سجع های متوازن است .  (ر.ک آرایه های ادبی ،سال سوم انسانی )چنانچه تمام کلمات با یکدیگر سجع متوازی باشند و یکی از آنها متوازن باشد آن را ترصیع  ناقص گویند .

15- پرسش:ترکیبهای "اژدهای زندگی خوار  ، خیال تازه در خواب دیدن  و جان فروشی " کنایه هستند؟ پاسخ: " اژدهای زندگی خوار" در شعر حمیدی-سال اول ، استعاره از رودسند ست  "خیال تازه در خواب دیدن"  کنایه  از نقشه ی جدیدی در سر داشتن و "جان فروشی" کنایه از  خود را فدا کردن است.

16- پرسش:مقصود ازشجاع غضنفر و نهنگ یم قدرت حق  در بیت "شجاع غضنفر ،وصّی نبی/ نهنگ یم فدرت حق ،علی کیست ؟چه آرایه ای دارد؟ پاسخ: "شجاع غضنفر و نهنگ یم قدرت حق " استعاره از حضرت علی(ع) است. يم قدرت حق تشبيه بليغ اضافي است.

1 - در پاسخ سؤال 11 ادبيات فرموده بوديد منظور از نسيم رحمت « حضرت علي » مي باشد .سؤال اين است : با توجه به اين که اين شعر در وصف ايشان سرده شده، مرجع ضمير « او » در همين بيت چه کسي مي باشد ؟ نسيم رحمت فقط تشبيه است و مرجع "او" در اين بيت حضرت علي است. احتمالا با سحاب رحمت خلط موضوع شده است.

2. آيا ترکيب « دل سياهي يا قلب سياهي» که به معناي نهايت تاريکي مي باشد اضافه ي استعاري است ؟ سياهي مركز ندارد و اسم معنا است و دل و قلب براي سياهي عاريه است پس اضافه ي استعاري است.

3. در درس « خون خورشيد » سوم تجربي « خورشيد فروزان حق » چه نوع اضافه اي است و منظور از « حق » چيست ؟ آيا اين ترکيب استعاره از امام حسين است ؟

خورشيد فروزان حق به معني خورشيد فروزان حقيقت اضافه ي تشبيهي و كل تركيب استعاره از امام حسين است.

4. در همين بخش از کتاب جمله ي « خورشيدي نو ساخت » به چه معناست ؟ شهيدي ديگر ياشخصيت حماسي ديگر آفريد ( شهيد شد)

5.  در درس « کباب غاز » عبارت « به هر قيمتي شده » ايهام دارد؟ عبارت « زبان بي زباني نگاه » پارادوکس است ؟ درست است كه دو معني دارد اما بيشتر بار كنايي دارد . دوديگر اين كه در درسي مانند كباب غاز و ادبيات داستاني نبايد به دنبال ايهام آن هم از اين دست بود . ( دهخدا ) 

                    

مشاهده ادامه مطلب جدید ترین پرسش و پاسخ زبان فارسی و ادبیات